Komínové systémy Leier – FAQ

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Komínové systémy Leier – často kladené otázky

I. Parametre výberu komína

II. Návrh, schvaľovanie

III.Prevádzka, údržba, záruka

V. Technické otázky


 

I. Parametre výberu komína

1. Ktoré sú hlavné parametre pri výbere komína? Odkiaľ viem, že aký komín potrebujem?

Pre výber komína sú potrebné tri dôležité informácie:

 • druh vykurovacieho zariadenia a jeho technické parametre
 • druh paliva
 • navrhovaná výška komína

Dôležité: Po zadaní základných informácii – cca. za 1 minutu – môžete dostať „ na mieru šitý „ komínový systém od výrobcu. Okrem výberu správneho komínového systému Vám zašleme aj cenovú ponuku, to všetko do 2 pracovných dní.

2. Načo treba myslieť pri modernizácii vykurovania?

Najdôležitejšie hľadisko je čo najširšia použiteľnosť komínového systému. Preto je vhodné vybrať taký komín do ktorého je možné pripojiť rôzne druhy spotrebičov pre všetky typy palív. A týmto si zabezpečíte voľný výber vykurovacieho zariadenia ako aj paliva.

3. Prečo sú vhodné spoločné komíny?

Spoločné komíny sú vhodné na pripojenie viacerých rovnakých vykurovacích zariadení do jedného komínového prieduchu. Štandardne sa do spoločných komínov pripájajú plynové kotle s uzavretou spaľovacou komorou , ale v prípade vhodnej prípravy je možné pripojiť aj spotrebiče na tuhé palivo s uzavretou spaľovacou komorou.

Komínové systémy vhodné pre uvedené použitie: Leier Multikeram LAS, Leier Multikeram LAS P1, Leier Turbo.

4. Prečo si mám vybrať kondenzačný plynový kotol?

Kondenzačná technológia je najvyspelejšie technické riešenie v prípade plynových vykurovacích zariadení. Princíp fungovania spočíva v odoberaní tepelnej energie obsiahnutej v spalinách cez tepelný výmenník osadený v zariadení. Využitím takto získanej energie sa zvyšuje účinnosť kotla, a preto je nižšia spotreba plynu ako pri plynovom kotly klasickej konštrukcie. Z tohto dôvodu ale spaliny odchádzajúce z kotla majú veľmi nízku teplotu (40°C), a v komíne vytvárajú vlhké prostredie. Najdôležitejšou požiadavkou na komíny do ktorých sú pripojené takéto spotrebiče je odolnosť voči vlhkosti.

Komínové systémy vhodné pre uvedené použitie: Leier Multikeram LAS, Leier Multikeram LAS P1

5. Čo znamená technológia W3G?

Technológiu W3G vedia deklarovať iba najväčší výrobcovia a je doménou najmodernejších výrobkov. Jej dosiahnutie je velmi náročné a vyžaduje splnenie prísnych predpisov. W3G označuje takú technológiu, ktorá spája tri vlastnosti popísané v norme, komín s W3G technológiou má nasledujúce označenie:

T400 N1 W 3 G50, čo znamená:

 • W - z anglického „wet“, kategória odolnosti voči pôsobeniu kondenzátu – komíny pracujúce vo vlhkej prevádzke
 • 3 - kategória odolnosti voči korózii – vhodné na všetky typy palív
 • G - kategória odolnosti voči vyhoreniu sadzí, komíny s odolnosťou voči vyhoreniu sadzí

Technológia W3G je odpoveďou na požiadavky ktoré vznikli používaním moderných vykurovacích zariadení spaľujúcich tuhé palivá ( kotly na pelety, drevosplyňujúce kotly, kotly na štiepku atď.)
Je dôležité aby sa toto označenie nepoužívalo iba ako marketingová záležitosť, ale aby bolo podložené aj vhodnými skúškami. Pri výbere komína sa nespoliehajte iba na prvotné informácie, ale vyžiadajte si aj dokumenty potvrdzujúce deklarované vlastnosti výrobku.

6. Ako je možné zabezpečiť dobrý komínový ťah?

Komínový ťah nie je nič iné ako rozdiel tlakov spôsobený rozdielnou teplotou okolitého vzduchu a spalín. Jedná sa o jednoduchý fyzikálny jav, ale pri návrhu komína na ktorý sa napája vykurovacie zariadenie sa môžu vyskytnúť viaceré vplyvy, preto výpočet a zabezpečenie vhodného komínového ťahu už nie je taká jednoduchá záležitosť. Potrebný komínový ťah je možné zabezpečiť tak, že sa pri danom vykurovacom zariadení zohľadnia všetky vplyvy a navrhne sa vhodný komín. Uvedený návrh Vám bezplatne vieme zabezpečiť.

7. Prečo nie sú dobré murované komíny?

Murované komíny už nie sú vhodné pre odvádzanie spalín z toho dôvodu kvôli čomu nie je napríklad vhodný gramofón na počúvanie našej obľúbenej hudby – zostarli. Moderné vykurovacie zariadenia kladú také nároky na komíny, ktoré klasické murované komíny už nespĺňajú. Naproti tomu moderné komínové systémy podobne ako autá musia vyhovieť viacerým prísnym požiadavkám počnúc od návrhu, výroby až po montáž. Takto je možné zabezpečiť kvalitu výrobku a hlavne Vašu bezpečnosť.

8. Technické poradenstvo, pomoc pri výbere komína, cenová ponuka a návrh komína

Vyplnením formulára na našej internetovej stránke Vám viete odporučiť najvhodnejší komínový systém, ktorý bude vhodný pre Vami zadané použitie. Okrem návrhu komína Vám zašleme aj cenovú ponuku a to v priebehu 2 pracovných dní.

9. Aký vysoký má byť môj komín?

Výšku komína určuje norma zaoberajúca sa návrhom komínov. Je potrebné dodržať aj minimálnu výšku komína ktorá zabezpečí dostatočný komínový ťah potrebný pre odvádzanie spalín z pripojeného spotrebiča. Uvedenú výšku je potrebné navrhnúť na základe technických parametrov pripojeného spotrebiča. Ďalej je potrebné zohľadniť parametre stavby ako aj jej okolie, nakoľko aj tieto činitele môžu ovplyvniť prevádzku komína.


 

II. Návrh, schvaľovanie

1. Prečo je dobré komín dimenzovať?

Návrhom správnej veľkosti komína zabezpečíte efektívnu a bezpečnú prevádzku vykurovacieho zariadenia pripojeného do komína, predídete častým návštevám kominára z dôvodu zanášania komína. Návrh komína ponúkame ako bezplatnú službu. Údaje potrebné pre návrh nájdete na našej internetovej stránke. Pokiaľ viete dodať návrh komína výrazne to urýchli proces schvaľovania a preberania Vášho komína počas revízie.

2. Návrh a revízia komína?

V prípade novostavby projektant s pomocou výrobcu určí na základe platných predpisov typ komína, jeho priemer a výšku. Komín bude uvedený v projektovej dokumentácii stavby. Uvedený projekt sa pri stavebnom konaní posudzuje a v prípade, že nie sú pripomienky stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Následne sa môže začať stavať. Po dokončení stavby komína je potrebné komín nechať obhliadnúť revíznym technikom na komíny. V prípade vydania kladnej revíznej správy je možné komín používať.

3. Čo sa stane pokiaľ komín nemá revíznu správu?

Komín je dovolené používať iba po vydaní kladnej revíznej správy. Pokiaľ uvedená správa nebola vydaná nie je možné na novostavbu vydať kolaudačné rozhodnutie. Taktiež podmienkou uplatnenia záruky na komín je dodanie kladnej revíznej správy.

4. Komín vnútri alebo na fasáde?

Komín lepšie pracuje pokiaľ komínové teleso je v čo najväčšej miere v teplom prostredí alebo aspoň teplejšom ako je teplota v exteriéry. V takom prípade komín menej vychladne, rýchlejšie dosiahne prevádzkovú teplotu, jednoduchšie sa v ňom vytvorí komínový ťah a spaliny v ňom menej kondenzujú. Pripojený spotrebič má optimálne podmienky na prevádzku. Naproti tomu pri komíne, ktorý je postavený v exteriéry a celý komín je ochladzovaný predchádzajúce neplatí. V tomto prípade je vhodné aj štandardne izolovaný komín ešte dodatočne zatepliť vhodným nehorľavým izolačným materiálom.

5. Je možné na jeden komín pripojiť dva spotrebiče?

Áno je to možné, dokonca ja viacero. V prípade použitia spoločného komína do ktorého sú pripojené spotrebiče s uzavretou spaľovacou komorou je možné na jeden komín pripojiť až 10 spotrebičov, na jednom poschodí až 4. Na tento účel sú vhodné komínové systémy v prevedení LAS pri ktorých je vzduch potrebný pre spaľovanie v pripojených spotrebičoch privádzaný cez komínové teleso. V prípade potreby pripojenia viacerých spotrebičov s otvorenou spaľovacou komorou na jeden komín je potrebné použitie na to vhodných zariadení a je nutné vykonať návrh komína zohľadňujúci všetky parametre komína aj pripojených spotrebičov.

6. Koľko dvierok musí obsahovať komín?

Každý komín musí obsahovať aspoň jeden kontrolný otvor umiestnený pri päte komína. Komínový systém Leier štandardne dodávaný s komínovými dvierkami umožňuje ich osadenie na ktorejkoľvek strane komína a v prípade kontroly alebo čistenia komína nehrozí, že sadze znečistia obytné priestory. Potrebu použitia ďalších dvierok ako aj ich umiestnenie rieši príslušný predpis, je vhodné uvedenú otázku konzultovať ešte pred stavbou komína s revíznym technikom na komíny.

 


 

III. Prevádzka, údržba, záruka

1. Na čo si dávať pozor pri vykurovaní pomocou palivového dreva?

V prípade vykurovania pomocou palivového dreva sú dôležité tri veci:

 • Z dôvodu vysokej teplote spalín musí mať komín teplotnú triedu min T400. Spaliny obsahujú aj sadze a preto musí byť odolný pri vyhorení sadzí – uvedenú vlastnosť deklaruje „G" v označení komína.
 • Vyhorenie komína z dôvodu usadzovania sadzí. Pravidelnou a správnou údržbou komína vieme hrozbu vyhorenia komína obmedziť na minimum.
 • Prísun vzduchu pre spaľovanie – je nutné zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu pre pripojený spotrebič palív. Toto sa dá zabezpečiť pomocnou šachtou, ktorá môže byť súčasťou komínového telesa, vetracím otvorom na fasáde alebo na to určeným potrubím.
2. Prečo je dôležitá údržba komína a čo to obnáša?

Aj v tom prípade ak je komín správne navrhnutý pre spotrebič, ktorý je do neho pripojený, ak je použité kvalitné palivo a podmienky pre bezchybnú prevádzku sú neustále zabezpečené aj v tom prípade sa v komíne môžu usádzať sadze, poškodiť časť komína alebo hrozí to že sa do komína dostane cudzí predmet. To sú všetko veci ktoré nemusia ovplyvňovať prevádzku pripojeného spotrebiča ani komína ale pokiaľ ich neobjavíme a nevykonáme opatrenia tak z dlhodobého hľadiska môžu spôsobiť vážne problémy. Pravidelnou kontrolou je možné uvedené chyby a prevádzkové nedostatky objaviť a včas odstrániť.

Jednou z podmienok záruky poskytovanej na komíny je pravidelná kontrola a údržba komína.

Úlohou kominára je vykonať kontrolu a údržbu komína. 

záruka

3. Poškodzuje dážď komín?

Správne postavený kvalitný komín je odolný voči dažďu z vonkajšej ale aj vnútornej strany. Kvalitný komín odoláva vlhkosti či už vo forme kondenzátu vytvoreného zo spalín alebo vlhkosti vo forme dažďovej vody, ktorá sa dostala do komína cez vyústenie komína. Je ale dôležité zabezpečiť vhodnú ochranu obvodového plášťa komína nachádzajúceho sa nad strechou pred dažďom a mrazom omietnutím. Každý komínový systém Leier obsahuje dielec na odvod kondenzátu, ktorým je možné zachytiť a odviesť tekutiny vyskytujúce sa v komíne. Pre obmedzenie zachytávania dažďovej vody je možné ku komínu objednať striešku na kónické vyústenie.

4. Na čo sa vzťahuje záruka?

Na komíny podobne ako na iné stavebné materiály platí zákonom daná záručná lehota. Výrobca má ale právo v svojich zákonných medziach uvedenú lehotu predĺžiť. Spoločnosť Leier na ním vyrábané komínové systémy poskytuje záruku 33 rokov na:

 • Odolnosť voči kyselinám
 • Necitlivosť voči vlhkosti
 • Odolnosť pri vyhorení sadzí

v závislosti od typu komína a spôsobu použitia.

Záruku teda poskytujeme na celý komínový systém a nie iba na jednotlivé dielce. Je dôležité sa pred kúpou komína informovať, že čo obsahuje záruka na komín.

záruka


 

IV. Technické otázky

1. Ako je možné zabezpečiť prísun vzduchu pre spaľovanie cez komín?

Komínové systémy Leier ponúkajú dve možnosti pre zabezpečenie prísunu vzduchu . Prvým je komín so systémom LAS (Luft-Abgas System – vzducho-spalinový systém). Je to systém rúry v rúre, pri ktorom priestor medzi komínovým plášťom a šamotovou vložkou slúži na prísun vzduchu pre pripojený spotrebič, v šamotovej vložke sa odvádzajú spaliny zo spotrebiča.
Druhým spôsobom je prísun vzduchu cez pomocnú šachtu komínového plášťa. Pomocná šachta ktorá je súčasťou asymetrického komínového plášťa je úplne nezávislá od komínového prieduchu odvádzajúceho spaliny, vytvára samostatnú vetvu a tým je vhodná pre prísun vzduchu pre spotrebiče s uzavretou spaľovacou komorou. Uvedený spôsob zabezpečenia vzduchu je ale potrebné posúdiť prepočtom, ktorý potvrdí že pre pripojený spotrebič umiestnený v danom prostredí sa šachtou zabezpečí dostatočné množstvo vzduchu.
Komín s pomocnou šachtou je veľmi výhodné použiť v prípade, ak prísun vzduchu nie je možné inak zabezpečiť ( napr. v prípade dodatočnej realizácie vykurovacieho systému v už obývanej stavbe. )

2. Komín alebo dymovod od výrobcu kotla?

Je to čast otázka na ktorú možno odpovedať nasledovne: dymovod zakúpený spolu so spotrebičom palív je možné použiť iba na dané zariadenie, bolo navrhnuté špeciálne pre jeho pripojenie. To znamená, že v prípade výmeny vykurovacieho zariadenia je potrebná aj výmena dymovodu. Tieto dymovody nie sú izolované, v interiéry ich treba prekryť. Oproti tomu je komín univerzálnym riešením pokiaľ je prepočtom dokázané, že spotrebič pripojený do komína bude správne fungovať. Komín oproti dymovodu zabezpečuje slobodu vo výbere spotrebiča ale aj typu paliva.

3. Prečo používajú Leier komíny keramické vložky?

Počas prevádzky na komín pôsobia rôzne fyzikálne a chemické vplyvy. Vysoká teplota, rýchla a pravidelná zmena teploty, vlhko, rôzne agresívne látky. Podľa spôsobu použitia sa tieto vplyvy vyskytujú samostatne alebo viacero naraz. Preto je dôležité aby materiál komínovej vložky odolal všetkým vplyvom. Komínové systémy Leier používajú šamotové komínové vložky od renovovanej nemeckej firmy HART Keramik. Vysokokvalitné šamotové vložky desaťročia odolávajú nepriazdnivym vplyvom pôsobiacim na ne. Odolávajú aj prudkým zmenám teploty vyskytujúcim sa pri prevádzke komína. Vďaka vysokej hustote ich nepoškoduje ani agresívny často veľmi kyslý kondenzát, ktorý sa tvorí počas prevádzky plynových kotlov. Ďalšou ich výhodou je vysoká hmotnosti vďaka ktorej neprenášajú vibrácie od vykurovacích zariadení vnútri budovy.

Tým že komínový systém s keramickými vložkami disponuje takýmito vlastnosťami nie ste obmedzený pri výbere vykurovacieho zariadenia ani použitého paliva, a nie je problém ani s výmenou vykurovacích zariadení.

4. Koľko komínových dvierok potrebuje komín?

Každý komín musí obsahovať aspoň jeden kontrolný otvor umiestnený pri päte komína. Komínový systém Leier štandardne dodávaný s komínovými dvierkami umožňuje ich osadenie na ktorejkoľvek strane komína a v prípade kontroly alebo čistenia komína nehrozí že sadze znečistia obytné priestory. Potrebu použitia ďalších dvierok ako aj ich umiestnenie rieši príslušný predpis, je vhodné uvedenú otázku konzultovať ešte pred stavbou komína s revíznym technikom na komíny.

5. Prečo má byť komín izolovaný?

Tepelná izolácia chráni komín proti vychladnutiu spôsobenému vonkajšou nízkou teplotou, a pomáha tomu aby spaliny komín rýchlo ohriali a mal čo najdlhšie optimálnu teplotu. Tepelná izolácia má ďalej dôležitú úlohu v tom že zabezpečuje teplotu povrchov komínového prieduchu nad teplotou rosného bodu, vodná para obsiahnutá v spalinách nekondenzuje alebo iba vo velmi malej miere.

6. Prečo je vhodné mať rezervný komín?

V prípade nečakanej situácie Vám a Vašej rodine zabezpečí bezpečie nezávislý vykurovací systém umiestnený v strede stavby. Z čoho to pozostáva? Z takého vykurovacieho zariadenia, ktoré pracuje bez potreby ventiltora na elektrickú energiu, či na strane prisávania vzduchu ako aj na strane odvádzania spalín, ďalej z komína, ktorý pracuje na princípe komínového ťahu teda opäť nie je potrebné zariadenie na odvod spalín a samozrejme dostatočné množstvo kvalitného palivového dreva. V novostavbe je postavenie rezervného komína jednoduchá a rýchla záležitosť ale nemalo by to spôsobiť problémy ani v už používanej stavbe.

 

Leier komíny 33 ročná garancia