Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


LEIER – A MI TETŐFEDŐNK KLUB
PONTRÓL PONTRA, TETŐRŐL TETŐRE
PROMÓCIÓS JÁTÉK

A Leier Hungária Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
név: Leier Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 9024 Győr, Baross Gábor út 42.
Adatkezelő e-elérhetősége: info@leier.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 96 512 550
Adatkezelő képviselője: Komlós Andor ügyvezető

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Az Adatkezelő Leier „A Mi Tetőfedőnk Klub” - „Pontról pontra, tetőről tetőre” elnevezéssel promóciót szervez (a továbbiakban mint „játék”, „promóció”).
A játék részletes részvételi- és játékszabályzata a www.amitetofedonk.leier.hu honlapon elérhető.
A játékra történő regisztráció, annak lebonyolítása, az ajándékok átadása a résztvevő személyes adatainak kezelésével jár együtt.

ADATFELDOLGOZÓK, ADATTOVÁBBÍTÁS:
- név: fws online Zrt.
székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi utca 44.
elérhetőség: www.fws.hu, ugyfelszolgalat@fws.hu,
+36 20 429 99 99, +36 99 200 300
     adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a játék weboldalának üzemeltetése
- név: Leier Monolit Kft.
székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42.
  elérhetőség: www.leier.hu, info@leier.hu
   +36 96 512 550
   adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás, hálózat szolgáltatás

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE:
A promócióban résztvevő természetes személyek, vagy jogi személyek, szervezetek természetes személy kapcsolattartói.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A promócióhoz kapcsolódóan több cél érdekében történik adatkezelés, melyek a következők:
a.) Promóció szervezése, lebonyolítása, ajándékok átadása
b.) A honlapon történő regisztráció, játékban szerzett pontok nyilvántartása
c.) A játékhoz kapcsolódó, a szervezőt terhelő számviteli és adójogi kötelezettségek teljesítése
d.) Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés (opcionális)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
a.) Promóció szervezése, lebonyolítása, ajándékok átadása vonatkozásában:
GDPR 6. cikk (1) b) – szerződés teljesítése
b.) A honlapon történő regisztráció, játékban szerzett pontok nyilvántartása
GDPR 6. cikk (1) b) – érintett hozzájárulása
c.) A játékhoz kapcsolódó, a szervezőt terhelő számviteli és adójogi kötelezettségek teljesítése vonatkozásában:
GDPR 6. cikk (1) c) – adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
d.) Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés vonatkozásában (opcionális):
GDPR 6. cikk (1) b) – érintett hozzájárulása

KEZELT ADATOK KÖRE:
a.) Promóció szervezése, lebonyolítása, ajándékok átadása vonatkozásában:
cégnév, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó címe, terület (vármegye)
b.) A honlapon történő regisztráció, játékban szerzett pontok nyilvántartása
cégnév, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó címe, terület (vármegye), jelszó, pontegyenleg, választott és átadott ajándékok
c.) A játékhoz kapcsolódó, a szervezőt terhelő számviteli és adójogi kötelezettségek teljesítése vonatkozásában:
cégnév (név), cím, szükség esetén adóazonosító jel
d.) Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés vonatkozásában (opcionális):
név, e-mail cím

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
a.) Promóció szervezése, lebonyolítása, ajándékok átadása vonatkozásában:
a promóció lezárását követő 30. napig, az ajándék(ok) átadásáról szóló igazolást a szervező könyvelésében az átadást követő 5. évről készült beszámoló közzétételéig őrzi meg (a jelen pont c.) pontjával összhangban)
b.) A honlapon történő regisztráció, játékban szerzett pontok nyilvántartása
- a játékban szerzett egyéni pontokat a szervező a promóciós kampány lezárását követő 30. napig tartja nyilván
- a honlapon történő regisztrációt a játékos bármikor törölheti (a hozzájárulásán alapuló adatkezelés vonatkozásában a hozzájárulását bármikor visszavonhatja), vagy legkésőbb a honlap megszűnésekor a szervező törli
c.) A játékhoz kapcsolódó, a szervezőt terhelő számviteli és adójogi kötelezettségek teljesítése vonatkozásában:
a promóció lezárását követő 5. évről készült beszámoló közzétételéig
d.) Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés vonatkozásában (opcionális):
a hírlevélre feliratkozó személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a hírlevél szolgáltatás fennállásáig

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az érintett személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával (jogszabályi feltételek fennállása esetén).

Az Adatkezelő által tett adatbiztonsági intézkedésekről, az érintetti joggyakorlásről szóló részletes tájékoztatást az adatkezelő honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el: https://www.leier.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Amennyiben jelen tájékoztatónkban nem talált választ a promócióhoz kapcsolódó adatkezelést érintő kérdésére, kérjük a tájékoztató elején található elérhetőségeken keresse az adatkezelő Leier Hungária Kft.-t, állunk szíves rendelkezésére!

Győr, 2023. 08. 30.